Ὁ Ἄγιος Ὁσιομάρτυς Δαμιανός ὁ ἐν Κισσάβῳ


Ὁ Ἅγιος Δαμιανός εἶναι ἕνας ἀπό τούς μοναχούς, οἱ ὁποῖοι ἀφοῦ ἔζησαν καί ἀσκήθηκαν ἐπ’ ἀρκετόν στό Ἅγιον Ὄρος, ἀνέλαβαν ἐν συνεχείᾳ τό σημαντικότατο καί ἀξιολογότατο ἔργον τῆς στηρίξεως τοῦ τουρκοκρατούμενου ἑλληνικοῦ γένους.

Ὅταν ὁλόκληρες ἐπαρχίες ἀναγκάζονταν νά ἐξωμόσουν καί νά ἀρνηθοῦν τήν ἑλληνικότητά τους καί τήν ὀρθόδοξη πίστη, οἱ μοναχοί μέ αὐταπάρνηση καί μέ ἐπίγνωση ὅτι στό τέλος θά θανατώνονταν ἀπό τούς κατακτητές, ἀναλάμβαναν τήν στήρηξη τοῦ ὑπόδουλου γένους.


Ὁ Ἅγιος Δαμιανός, ὁρμώμενος ἀπό τήν Ἱερά Μονή Φιλοθέου τοῦ Ἁγίου Ὄρους κατέφθασε στόν Κίσσαβο τόν ὁποῖο ἔκανε ὁρμητήριο τῶν ἱεραποστολικῶν του περιοδειῶν. Μία σπηλιά σέ ἀπόκρημνη χαράδρα ἀπέναντι ἀπό τήν Μονή ἔγινε τό Ἀσκητήριό του στό ὁποῖο προετοιμαζόταν μέ πολλή προσευχή πρίν νά περιέλθει τά χωριά κυρίως τῆς Ἁγιᾶς καί τῆς Λαρίσης.

  • Εὐφράνθητι σήμερον, ἡ ἐν Κισσάβω Μονή, καί πάντες σκιρτήσατε, Δαμιανοῦ ἡ σεπτή πανήγυρις, πάρεστι, δεῦτε οὖν καί συμφώνως, ἐν αὐτῆ τῶ Σωτῆρι, ἄσωμεν ἐν αἰνέσει, τοῦτον ἀνευφημοῦντες, αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίες, ὅπως σωζώμεθα.

Ἐσωτερικό - Ἐξωτερικό