Ἐπίσκεψη στήν Ἱερά Μονή καί Φιλοξενία

Στό μοναστῆρι φτάνουν προσκυνητές ἀπό τήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό. Ἀπολαμβάνουν τήν ἐξαιρετική φύση καί τίς λατρευτικές εὐκαιρίες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Κάποιοι, πού διψοῦν τήν ἐμπειρία τῆς μοναστικῆς καθημερινότητας, φιλοξενοῦνται στόν ξενῶνα, ἀνάλογα μέ τήν ἐποχή καί τήν σχετική συνεννόηση μέ τήν Ἱερά Μονή.

Λόγῳ τοῦ ὅτι ὁμιλοῦνται ποικίλες γλῶσσες ἀπό τίς μοναχές, ὑπάρχει ἡ δυνατότητα φιλοξενίας ἀτόμων ἀπό τό ἐξωτερικό πού ἐνδιαφέρονται ἰδιαίτερα γιά τήν δυνάμωση τῆς ἐκκλησιαστικῆς τους ἐμπειρίας.

Ἡ Ἱερά Μονή φιλοξενεῖ ἐπίσης διάφορα συνέδρια σχετικά μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη, τήν παραδοσιακή γεωργία καί κτηνοτροφία καί τήν ἐπιμόρφωση μαθητῶν καί φοιτητῶν.

Οἱ προσκυνητές εἶναι εὐπρόσδεκτοι ἀπό τήν ἀνατολή ἕως τήν δύση τοῦ ἡλίου.

Ἰδιαίτερα οἱ ὁμάδες προσκυνητῶν παρακαλοῦμε νά ἐπικοινωνοῦν ἔγκαιρα μέ τήν Ἰερά Μονή.