Τό κέντρο τῆς ζωῆς τοῦ μοναχοῦ εἶναι ὁ Θεός, καί ἡ λατρεία Του ἀποτελεῖ τό κύριο ἔργο τῆς ζωῆς του.

Ἡ προσευχή συνεχίζεται κατά μόνας, στό κελλί ἑκάστης μοναχῆς καθώς καί στά διακονήματα καί τείνει νά γίνεται ἀδιάλειπτα. Ἡ μονολόγιστη εὐχή «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ἐλέησόν με», «ἐλέησον τόν κόσμον σου» ἀκούγεται σέ ὅλους τούς χώρους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Πολύ συχνά τελεοῦνται Θ. Λειτουργίες, ἀρχίζοντας στίς 7.45 π.μ., καθώς καί ἱερές ἀγρυπνίες.

Οἱ ἐπισκέπτες ἔχουν τήν εὐκαιρία νά συμμετέχουν στίς ἀκολουθίες.


Λειτουργική Ζωή στήν Ἱερά Μονή