Γιά τίς λατρευτικές ἀνάγκες τόσο τῆς ὁλοένα αὐξανομένης ἀδελφότητος ὅσο καί τῶν προσκυνητῶν οἱ ὁποῖοι κατά τούς καλοκαιρινούς κυρίως μῆνες προσέρχονται στήν Μονή, ἄρχισε τό Σεπτέμβριο τοῦ 2003 ἡ ἀνοικοδόμηση ἑνός νέου Ναοῦ ἀφιερωμένο στόν κτήτορα Ἅγιο Δαμιανό. Ὁ νέος Ναός χτίστηκε στό χῶρο μεταξύ τῆς «Παλαιᾶς Μονῆς» καί τοῦ νέου κτηριακοῦ συγκροτήματος καί ἀποτελεῖ τόν ὁρατό συνδετικό τους κρίκο.

Ἐγκαινιάστηκε Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Δαμιανοῦ, τό «Μικρό Καθολικό» τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος καί Ἁγιᾶς κ.κ. Ἰγνατίου καί ἐπί ἡγουμενίας Θεοδέκτης Μοναχῆς, τήν 28ην Μαΐου 2016 μ.Χ.. (Читать больше (греч.))

Ὁ νέος Ἱερός Ναός χαρακτηρίζεται γιά τό ἀπέρριτο καί τήν καλαισθησία του καί ὑποβάλλει τόν προσκυνητή μέ τήν ἁπλότητα καί κοσμιότητά του. Τό ἁπλούστατο εἰκονοστάσιο στήθηκε ἀπό τήν Ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί τοποθετήθηκε ἐκεῖ, ἐκτός ἀπό τίς βασικές ἀπαραίτητες εἰκόνες, ἐπιπλέον εἰκόνες οἱ ὁποῖες ἀναφέρονται στήν ἑξαήμερο Δημιουργία.

Πρόσφατα ξεκίνησε ἡ ἁγιογράφησή του, ἀρχῆς γενομένης μέ τήν ἀπεικόνιση τῆς Πλατυτέρας στήν κόγχη.

Ἐξωτερικά ὁ Ναός ἐπενδύθηκε μέ πέτρα γιά λόγους εὐπρεπισμοῦ ἀλλά καί μονώσεως ἐνῶ τά ἡμικόκλια ἐπάνωθεν τῶν θυρῶν καί τῶν παραθύρων κοσμήθηκαν μέ ἁπλᾶ καί καλαίσθητα ψηφιδωτά παλαιοχριστιανικοῦ τύπου, ἔργα τῶν φιλοπόνων μοναχῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.


Снаружи и внутри храма